TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN
CÔNG AN NHÂN DÂN


TRA CỨU KẾT QUẢ ĐIỂM BÀI THI ĐÁNH GIÁ CỦA BCA NĂM 2023